Politica Dividendelor Hidroelectrica: Ce Trebuie Să Știi Despre Distribuția Profitului

„Politica de Dividende a Hidroelectrica S.A.”

Documentul intitulat „Politica de Dividende a Hidroelectrica S.A.” a fost aprobat de Consiliul de Administrație la data de 25 februarie 2021. Această politică este esențială pentru acționarii companiei, stabilind principiile și regulile care guvernează distribuția profitului net către aceștia.

Obiectivele Politicii de Dividende

 • Asigurarea unui randament corect și stabil: Politica de dividende se concentrează pe asigurarea unui randament echitabil și stabil pentru acționari, luând în considerare performanța financiară a companiei, nevoile de investiții și condițiile pieței.
 • Susținerea creșterii pe termen lung și a creării de valoare: O parte din profitul net este reinvestită în proiecte strategice pentru susținerea creșterii pe termen lung și a creării de valoare, menținând în același timp o poziție financiară solidă.
 • Îmbunătățirea transparenței și previzibilității: Politica de dividende are ca scop consolidarea transparenței și previzibilității, comunicând clar și la timp propunerea de dividende către acționari și piață.
 • Alinierea la cele mai bune practici și așteptări ale investitorilor: Politica de dividende este ajustată în conformitate cu cele mai bune practici și așteptările investitorilor, în special în vederea unei eventuale oferte publice inițiale (IPO) a acțiunilor companiei.

Revizuirea Anuală a Politicii de Dividende

Politica de dividende este revizuită anual de către Consiliul de Administrație și poate fi modificată, dacă este necesar, sub rezerva aprobării Adunării Generale a Acționarilor (AGA).

Aplicarea Politicii de Dividende

Politica de dividende se aplică atât dividendelor anuale plătite din profitul net al anului financiar anterior, cât și eventualelor dividende intermediare plătite din anul financiar curent, dacă este cazul.

Raportarea și Justificarea Propunerii de Dividende

Consiliul de Administrație va justifica și explica raționalul din spatele propunerii de dividende și va oferi o orientare privind dividende pentru următorul exercițiu financiar, bazată pe performanța financiară așteptată și pe politica de dividende.

Comunicarea Propunerii și Orientării Privind Dividendele

Propunerea de dividende și orientarea privind dividende vor fi comunicate acționarilor și pieței, conform prevederilor legale și a principiilor de guvernanță corporativă, prin următoarele canale:

 • Raportul anual al companiei, care include situațiile financiare auditate, raportul de management și raportul de guvernanță corporativă.
 • Raportul intermediar al companiei, care include situațiile financiare intermediare, raportul de management intermediar și raportul intermediar de guvernanță corporativă.
 • Comunicatul de presă al companiei, care rezumă principalele rezultate financiare, propunerea de dividende și orientarea privind dividende.
 • Prezentarea investitorilor a companiei, care oferă o analiză detaliată a performanței financiare, politicii de dividende și perspectivei privind dividende.
 • Conferința telefonică sau webcast-ul pentru investitori al companiei, care permite conducerii să prezinte și să discute rezultatele financiare, propunerea de dividende și orientarea privind dividende cu investitorii și analiștii.
 • Website-ul companiei, care oferă acces la toate informațiile și documentele relevante legate de politica de dividende și distribuția dividendelor.

Atacatorul Cibernetic al Microsoft: Ce Este Golden SAML și Cum Poți Proteja Datele Tale
Descoperă Startupele Blockchain de Succes de la Binance Labs!
Revoltă în Comunitatea Steem: Planul de Hard Fork pentru Crearea Hive Escapadă de Sub Influensa lui Justin Sun
Revoluționar: CEOul Block, Jack Dorsey, Anunță Ziua Fără Ședințe!
Powell dezvăluie perspective Fed privind piața imobiliară

Implementarea Distribuției de Dividende

Distribuția dividendelor va fi implementată conform prevederilor legale și a statutului companiei, prin următoarele etape:

 • Aprobarea dividendului anual sau intermediar de către AGA sau Consiliul de Administrație, respectiv, pe baza propunerii de dividend a Consiliului de Administrație.
 • Anunțarea distribuției dividendului de către companie, printr-un raport curent și un comunicat de presă, care specifică suma dividendului, data înregistrării dividendului, data plății dividendului și modalitatea de plată a dividendului.
 • Înregistrarea distribuției dividendului de către Depozitarul Central, care operează registrul acționarilor și sistemul de plată a dividendului pentru companie.
 • Plata dividendului către acționari, fie prin transfer bancar, fie prin mandat poștal, în funcție de preferința acționarilor, în termenul legal de 6 luni pentru dividendul anual sau 3 luni pentru dividendul intermediar, de la data aprobării.
 • Raportarea distribuției dividendului de către companie, prin raportul anual sau raportul intermediar, care includ dividendul pe acțiune, randamentul dividendului și rata de distribuire a dividendului.

Pe scurt despre politica de dividende a Hidroelectrica S.A.

Obiectivele politicii de dividende:

 • Să asigure un return echitabil și stabil acționarilor.
 • Să sprijine creșterea pe termen lung a companiei și crearea de valoare.
 • Să îmbunătățească transparența și predictibilitatea companiei.
 • Să alinieze politica de dividende cu cele mai bune practici și așteptările investitorilor.

Tipuri de dividende:

 • Dividende anuale – plătite din profitul net al anului fiscal precedent.
 • Dividende interimare – plătite din profitul net al semestrului I al anului fiscal curent (dacă este cazul).

Raportul de distribuție a dividendelor:

 • Rata țintă pentru dividendele anuale: 90% din profitul net ajustat.
 • Rata țintă pentru dividendele interimare: 50% din profitul net ajustat, cu condiția să existe fluxuri de numerar pozitive și o capacitate de investiții suficientă.

Factori care influențează distribuția dividendelor:

 • Performanța financiară și profitabilitatea companiei.
 • Poziția financiară și solvabilitatea companiei.
 • Fluxurile de numerar și lichiditatea companiei.
 • Nevoile de investiții și potențialul de creștere al companiei.
 • Profilul de risc și apetitul pentru risc al companiei.
 • Așteptările părților interesate și condițiile pieței.

Comunicarea politicii de dividende:

 • Raport anual, raport semestrial, comunicat de presă, prezentare pentru investitori, conferință telefonică/webcast cu investitorii, website al companiei.

Implementarea distribuției dividendelor:

 • Aprobarea dividendelor de către Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) sau Consiliul de Administrație.
 • Anunțarea distribuției dividendelor printr-un raport curent și un comunicat de presă.
 • Înregistrarea distribuției dividendelor de către Depozitarul Central.
 • Plata dividendelor către acționari prin transfer bancar sau mandat poștal.
 • Raportarea distribuției dividendelor prin raport anual sau raport semestrial.

Bacsisuri:

 • Urmăriți comunicatele oficiale ale Hidroelectrica pentru a fi la curent cu politica de dividende actuală și cu propunerile de dividende.
 • Analizați rapoartele financiare ale companiei pentru a evalua performanța financiară și sustenabilitatea plății dividendelor.
 • Diversificați-vă portofoliul de investiții pentru a nu vă baza exclusiv pe dividende.

Întrebări frecvente (FAQs)

1. Care este rata țintă de distribuție a dividendelor pentru Hidroelectrica?

Rata țintă este de 90% din profitul net ajustat pentru dividendele anuale și de 50% din profitul net ajustat pentru dividendele interimare.

2. Cât de des plătește Hidroelectrica dividende?

Hidroelectrica plătește dividende anuale din profitul net al anului fiscal precedent. De asemenea, poate plăti dividende interimare din profitul net al semestrului I, cu condiția respectării anumitor criterii.

3. Cum pot afla mai multe despre politica de dividende a Hidroelectrica?

Puteți consulta website-ul companiei, rapoartele financiare anuale și semestriale, comunicatele de presă și prezentările pentru investitori.

4. Cât timp trebuie să dețin acțiuni Hidroelectrica pentru a primi dividende?

Trebuie să dețineți acțiuni la data înregistrării (dată record) stabilită de companie pentru plata dividendelor respective.

5. Cum se calculează randamentul dividendelor?

Randamentul dividendelor se calculează ca raportul dintre dividendele brute pe acțiune și prețul acțiunii, înmulțit cu 100.